Ochrona danych osobowych

Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Kancelaria Zdebski Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stalmacha 43b 43-430 Skoczów tel.: 33/853 14 90,  adres e-mail: biuro@zdebski.pl
  2. Celem zbierania danych jest możliwość wystawiania faktur, realizacja usług, odpowiedź na zapytania z formularza kontaktowego na stronie internetowej.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w tym celu skontaktuj się bezpośrednio z nami na adres mailowy biuro@zdebski.pl lub listownie na adres siedziby firmy) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji sprzedaży, dowozu zakupionego towaru, realizacji zapytania ofertowego , wykonania usługi. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja usługi.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.